Vedtægter

Vedtægter for

Arkiv for Ny Litteratur

 


§ 1.

Arkiv for Ny Litteratur er en selvejende institution, som har hjemsted og værneting på Hald Hovedgaard i Viborg Kommune.

 

§ 2. Arkivets formål

Det er Arkiv for Nyt Litteraturs formål:

2.1 At bevare de arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, det trykte materiale og andre data uanset medium som er i hhv. Peter Seebergs Arkiv og Forlaget Arenas Arkiv.
2.2. I det omfang Arkivets bestyrelse finder det relevant at føje nyt materiale til de to eksisterende arkiver.

2.3 At stille det samlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler.

2.4 At afholde - eller medvirke i - arrangementer, som sætter fokus på Peter Seebergs Arkiv og Forlaget Arenas Arkiv og på hhv. Peter Seebergs forfatterskab og Forlagets Arenas udgivelser og betydning for dansk litteratur.


§ 3 Bestyrelsen

3.1 Arkiv for Ny Litteratur forestås af en selvsupplerende bestyrelse på 4-6 medlemmer, således der i bestyrelsen sidder mindst én repræsentant fra Det Kongelige Bibliotek, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter/Hald Hovedgaard, Viborg Bibliotekerne og Universiteterne.

3.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og fastlægger selv sin forretningsorden.
3.3 Der skal føres protokol over styrelsens møder, som afholdes efter behov, dog med mindst ét møde årligt.
3.4 Bestyrelsen påser og har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, at de er forsvarligt registrerede, og at de er offentligt tilgængelige.


§ 4 Daglig drift

4.1. Den daglige drift af Peter Seebergs Arkiv og Forlaget Arenas Arkiv forestås af en arkivleder udpeget af bestyrelsen

4.2 Formanden for bestyrelsen og arkivlederen tegner i fællesskab Arkiv for Ny Litteratur.
4.3 Arkivlederen er ansvarlig for arkivets daglige drift, for samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til den foreliggende instruks.

 

§ 5 Forsikring

5.1 Bestyrelsen kontrollerer, at arkivet er forsvarligt forsikret og gennemgår mindst hvert andet år arkivets forsikringer.

 

§ 6 Arkivets ophør

6.1 Skulle Arkiv for Ny Litteratur ophøre, overgår samlingerne til Det Kongelige Bibliotek.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

7.1 Vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt flertal i styrelsen.

 

Nærværende vedtægter erstatter, efter en høring blandt medlemmer af de hidtige repræsentantskab for Arkiv for Ny Litteratur og i kraft af en udtalelse fra Viborg Kommune, Arkivets stiftende vedtægter fra 1971.

 

Således godkendt på bestyrelsesmøde den 2. november 2017 og efterfølgende sendt i høring hos Arkiv for Ny Litteraturs repræsentantskab,

 

 

Hald Hovedgaard

Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg

86 63 84 10 mail@haldhovedgaard.dk

FEATURED GENRES


Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent eget mauris sit semper nibh vestibulum vel mattis feugiat aliquam dapibus dolor dolor justo mauris at fusce an accumsan erat elit odio quam feugiat rutrum vestibulum vehicula mauris venenatis.

Cooking

Lorem ipsum dolor sit amet donecs eget est sunt consectetuer ac.

Humor & Entertainment

Lorem ipsum dolor sit amet donecs eget est sunt consectetuer ac.

Romance

Lorem ipsum dolor sit amet donecs eget est sunt consectetuer ac.

Literature & Fiction

Lorem ipsum dolor sit amet donecs eget est sunt consectetuer ac.

HAPPY MEMBER


Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent eget mauris sit semper nibh vestibulum vel mattis feugiat aliquam dapibus dolor dolor justo mauris at fusce an accumsan.


Nelia Nelson